De A2-traverse in Maastricht

De A2-traverse in Maastricht is het project om een tunnel door de stad heen te realiseren om zo de doorstroming van de A2 te verbeteren en de wijken van de stad beter met elkaar te verbinden.

Archeologisch Advies geoprobe

Inleiding

In begin 2011 was bekend dat het tracé ter hoogte van een oude Maasgeul lag (de Heugemse Maas) en dat deze oude geul als overlaat gebruikt was in de 20e eeuw (om bij overtollige waterstanden het water af te voeren). In februari 2011 kreeg ADC ArcheoProjecten van Avenue2 Infra de opdracht om de bodemopbouw ter hoogte van de nieuwe tunnel in kaart te brengen en een geologische reconstructie te maken. Hierbij zijn negen boorprofielen dwars door de stad gezet met een mechanische geoprobe-boor. Dit onderzoek werd geleid door Ivo Beckers.

Resultaten

Er bleek inderdaad een riviergeul (de Heugemse Maas) aanwezig te zijn en door het onderzoek is de loop van deze geul beter in kaart gebracht. Uit eerder onderzoek was al bekend dat deze geul in het Preboreaal was ontstaan (ca. 11.000-9.000). Uit ons onderzoek bleek echter dat de Heugemse Maas niet lang actief is geweest en uiteindelijk ca. 7000 v. Chr. is opgevuld met klei. In deze periode heeft de Maas zich beperkt tot één hoofdgeul, de huidige loop. In de geul van de Heugemse Maas is tijdens latere overstromingen een pakket kalkrijk leem afgezet. Ten zuiden en oosten van de geul van de Heugemse Maas is het kleipakket tot op heden aan het maaiveld gelegen. Later zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek, ook in opdracht van Avenue2 Infra, in het zuiden van het Europaplein enkele sporen in het kleipakket aangetroffen met daarin archeologische resten uit de Lineaire Bandkeramiek (ca. 5000 v. Chr.).